Pengurus YASMA SYUHADA

Ketua Umum              : H.R.M. Tirun Marwito, S.H

Wakil Ketua Umum : Ir. H. Muhammad Hanief, M.T

Sekretaris                     : Muhammad Suyanto, S.Ag, M.Si.

Wakil Sekretaris        : Busro Sanjaya, S.EI.

Bendahara                    : Drs. H. Sunardi Syahuri

Wakil Bendahara       : Drs. H. Muhammad Bachroni, S.U

Bidang Pendidikan :

Ketua        : DR. Ir. Harry Sulistyo

Anggota    :

1. Drs. Sholihin

2. Mu’minan

3. Dra. Hj. Suwarni Angesti Rahayu